počas pandémie COVID-19 (od 16.3.2020).

Dištančné vzdelávanie žiakov.

počas pandémie COVID-19 (od 16.3.2020).


VÁŽENÍ RODIČIA

Informujeme Vás, že pedagógovia budú využívať pre žiakov metódu dištančného vzdelávania prostredníctvom oficiálnej webstránky www.zsslavkov.sk. Iné formy komunikácie:      MAIL ,MESSENGER, CISCO WEBEX. 

Upozorňujeme na výzvy krízového štábu, aby počas prerušenej školskej dochádzky boli dodržiavané odporúčania, žiaci by sa mali zdržiavať v domácom prostredí a vzdelávacím aktivitám sa venovať v dopoludňajších hodinách.

 

Pre zobrazenie aktuálnych úloh kliknite  na záložku triedy.Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nižný Slavkov oznamuje rodičom a žiakom, že z technicko-organizačných príčin vyučovanie pre 6. – 9. ročník v dňoch 22.6. - 29.6.2020 nebude.

Žiaci si prídu prevziať vysvedčenie dňa 30.6.2020 o 9:30.

Učebnice odovzdávajú len žiaci 9. ročníka v deň prevzatia vysvedčenia.Obnovenie školského vyučovania v MŠ a 1. až 5. ročníku ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 1. júna 2020 Základná škola s materskou školou v Nižnom Slavkove začne s obnovou školského vyučovania v MŠ a  1. až 5. ročníku.

Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zváži všetky personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu. Žiaci školy budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny.

Zákonný zástupca:

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠsMŠ do konca školského roku 2019/2020. Upozorňujeme rodičov, že počas júna im nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov budovy školy.

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠsMŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠsMŠ,  v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠsMŠ a pri odchode žiaka zo ZŠsMŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave - stiahnuť dokument

Krátke inštruktážne video - spustiť prehrávanieOznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujeme, že predmety NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNIKA A INFORMATIKA nebudú hodnotené, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania naumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou resp. plnohodnotnou realizáciou. O kritériách na hodnotenie ostatných predmetov budete informovaní v nasledujúcich týždňoch.

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,1 spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

OSTATNÉ PREDMETY budú klasifikované známkou a v prvom ročníku bude realizované slovné hodnotenie.

Podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ:

1. Z portfólií žiackych prác, teda vypracovanie a odovzdanie zadaných úloh, projektov, praktických prác počas domácej prípravy (pravidelnosť, dochvíľnosť, správnosť ...).

2. Z rozhovorov so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi.

3. Berie do úvahy známky za 1. polrok z konkrétneho predmetu.

4. Berie do úvahy známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02.2020 do 13.03.2020 počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 16.03.2020 do 6.4.2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušilo známkovanie.

5. Berie do úvahy účasť žiakov na online hodinách.

 

Vedenie ZŠ s MŠ.Postup do vyššieho ročníka podľa „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.Zápis do 1. ročníka

Vzhľadom na mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky uskutoční elektronicky v čase od 17.4.2020 do 30.4.2020 bez osobnej prítomnosti detí. Na povinnú školskú dochádzku je zákonný zástupca povinný prihlásiť každé dieťa, ktoré v čase nástupu do školy do 31.8.2020 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú zrelosť.

Elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ

 

V prípade, že rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže svoje dieťa prihlásiť do školy papierovou formou vytlačením a vypísaním zápisného lístka. Vypísaný zápisný lístok odovzdá v dňoch 20.4. až 30.4.2020 v čase od 8.00 do 12.00 hod. v ZŠ        p. Marčišovskej. 

Zápisný lístok - papierová forma - stiahnuť


Prihláška do MŠ Nižný Slavkov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v čase od 30.apríla do 31.mája.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť elektronický.

Elektronická prihláška do MŠ

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.

Riaditeľ rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt. Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie môžete vyplniť elektronicky.

 Ministerstvo školstva rokuje s dodávateľmi učebníc o uvoľnení licencií na digitálne učebnice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes s dodávateľmi rokuje o tom, aby sprístupnili všetky digitálne učebnice, na ktoré má udelenú licenciu. Zdarma ich budú môcť používať nielen učitelia, ale aj rodičia a žiaci.

Pokračovanie článku 

Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-rokuje-s-dodavatelmi-ucebnic-o-uvolneni-licencii-na-digitalne-ucebnice/Digitálne učebnice

"Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

Je potrebné zadať tieto údaje:

meno: ucebnica@iedu.sk

heslo: ucebnica

Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.Vysielanie pre žiakov Školský klub

RTVS 2 - 9:15 až 10:00

Hodinka z triedy bez kriedy. Dvaja šikovní učitelia a celá kopa zábavných poznatkov.

Toto vysielanie je možné sledovať v pracovných dňoch vo vyššie uvedenom čase aj online na stránke RTVS 2, alebo z archívu.

Zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/program/Športový_klubPodpora počas dištančného štúdia ucimenadialku.sk

 

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka www.učímenadiaľku.sk ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

ZDROJ: http://www.ucimenadialku.sk/Ako čítať PDF dokumenty

Pdf je bežný formát pre publikovanie dokumentov na internete. Učebné materiály umiestnené na portáli zsslavkov ako pdf dokumenty môžeme čítať nasledovne.

Na počítači

Súbory si stiahneme do svojho počítača a čítame ich pomocou niektorého zo špecializovaných programov alebo využijeme funkcionalitu zabudovanú do prehliadača Google Chrome, v takom prípade nemusíme do počítača nič inštalovať.

Google Chrome – zadarmo, slovenská verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Mac OS, Linux

Adobe Acrobat Reader – zadarmo, slovenská verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Mac OS, Linux

Nitro PDF Reader - zadarmo, anglická verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10

Foxit Reader – zadarmo, anglická verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10

 

Na tablete alebo smartphone

iOS – čítanie pdf súborov je štandardne podporované systémom, nie je treba inú aplikáciu

Bluefire Reader – zadarmo, anglická verzia, pracuje na iPhone/iPad, iPad 2/iPhone Touch. Umožnuje čítať aj PDF súbory s Adobe DRM ochranou proti neautorizovanému kopírovaniu.

Android – čítanie pdf súborov je štandardne podporované systémom, nie je treba inú aplikáciu

Obchod Play - pdf reader.

 


Technická podpora

V prípade technických otázok napíšte na mail: jozefpetruszsns@gmail.com